آتئیست های متریالیست پاسخ بدهند

کوانتوم قائل به اصالت آگاهی ست

طبق نتایج آخرین آزمایش انجام شده در مبحث معروف دو شکاف، تنها عامل اثر گذار بر عملکرد ذرات در عبور از شکافها، آگاهی دانشمندان است.
دانشمندان بارها تلاش کرده اند رفتار موجی ذرات را در آزمایش دو شکاف یانگ بررسی کنند..... اصالت آگاهی
اما هرگاه دست به بررسی زده اند، ذرات رفتار خود را تغییر داده اند.دانشمندان تمام شرایط را محیا کرده اند به گونه ای که هیچ چیز هیچ اثری بر آزمایش نگذارد، اما ذرات به دلیل آگاهی انسان،رفتارشان را تغییر دادند.

They also confirmed that the interactions of the molecules with their environment - such as the spontaneous emission of photons by the thermally excited molecules - could not reveal which slit they had passed through. Even the mere possibility of being able to know which slit the particle passes through would be enough to wipe out the interference pattern.
http://physicsworld.com/cws/article/news/1999/oct/15/wave-particle-duality-seen-in-carbon-60-molecules