بر خلاف دنیای سیاه و تاریک و پوچ یک آتئیست ، زندگی یک فرد با ایمان سرشار از لذت و معنویت و امید است!! امروزه تحقیقات علمی به وضوح نشان میدهند که افراد معتقد تقریبا در همه زمینه ها زندگی بهتری دارند و از لحظات عمر خود بیشتر لذت میبرند. اما برای اینکه به ادعایمان اعتبار و رسمیت ببخشیم، به سراغ منابع آکادمیک و سایت های خبری مشهور  میرویم .....
  دین و شادی
دانشگاه آکسفورد: بر اساس مطالعات صورت گرفته ارتباط قوی و  اساسی بین دین و خوشحالی و همچنین دینداری و احساس سودمندی و خود کنترلی وجود دارد
there were several significant and substantial correlations between religion and happiness, feelings of usefulness, and adjustment
https://academic.oup.com/gerontologist/article-abstract/16/1_Part_1/82/564636/Religion-and-Aging-in-a-Longitudinal-Panel1
ژورنال ساینس دایرکت: با توجه به تحقیقات صورت گرفته فعالیت های دینی تاثیر مثبتی بر حس خوب بودن هر فرد میگذارد همچنین مشخص شده است که تاثیر دین بر شادی و خوشحالی ، بیشتر از تاثیر پول و ثروت است
Religious involvement contributes positively to individuals’ self-reported well-being. Controlling for personal characteristics of the respondents, money is a less important source of happiness for the religious
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268105000715
دانشگاه میسیور: یافته های اصلی این پژوهش ها نشان میدهد که یک ارتباط بسیار قوی بین دینداری و حس شادی و خوشحالی وجود دارد!! بطوری که میتوان گفت گرایشات دینی عمیقتر باعث شادی بیشتر میشود
The main findings of the present study were that all the subscales of and total religious attitude were found to be highly correlated with Happiness. Higher the religious attitude, higher was the happiness.
http://eprints.uni-mysore.ac.in/15047/
ژورنال اشپرینگر: نتایج مطالعات صورت گرفته تایید میکند که افراد مذهبی شادی بیشتری را تجربه میکند، یافته های این تحقیقات باید در برنامه رفاهی دانشجویان در نظر گرفته شود
The result confirms that individuals with a more religious attitude experience more happiness. The result of this study should be considered in programs designed to improve overall well-being of university students.
http://link.springer.com/article/10.1007/s10943-011-9484-6
ژورنال sagepub: با تجزیه تحلیل بیش از 2 میلیون توییت  آشکار شده است که دینداران نسبت به آتئیست ها بیشتر از کلمات مثبت  ( محترم آمیز و صمیمی) و کمتر از کلمات منفی( فحاشی و  تند خویی) استفاده میکنند. بعلاوه این تحقیقات نتایج مطالعات قبلی راجع به سطح دینداری و سطح شادی و خوشحالی را مورد تایید و تصدیق قرار داده است
We analyze data from nearly 2 million text messages (tweets) across over 16,000 users on Twitter to examine differences between Christians and atheists in natural language. Analyses reveal that Christians use more positive emotion words and less negative emotion words than atheists.. This research also provides support for previous laboratory studies and self-report data, suggesting that social connection partially mediates the relationship between religiosity and happiness
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1948550613492345

نشریه تلگراف: با توجه به ارقام اداره آمار انگلستان مشخص شده است که افراد بی دین از سطح شادی کمتری برخودار هستند، همچنین نسبت به خود حس رضایت  خوبی ندارند
According to figures published as part of the Office for National Statistics (ONS) “well-being” research programme people, people who say they have no religious affiliation report lower levels of happiness, life satisfaction and self-worth than those who do.
http://www.telegraph.co.uk/news/religion/12136531/Religion-can-make-you-happier-official-figures-suggest.html
هافینگتون پست: بر اساس تحقیقاتی دیگر، 27 درصد از بی دین ها گزارش داده اند در زندگی حس شادی و سرور را تجربه کرده اند اما در مقابل 48 درصد از دینداران گزارش داده اند که زندگی خیلی شاد و خوبی داشته اند ، این تحقیقات نشان میدهد که سطح زندگی افراد دیندار بالاتر از افراد بی دین است
“Here in the U.S., of those who are not at all religiously engaged, 27 percent have said they’re very happy ... compared to 48 percent who are engaged in religious activities or worship more than once a week,” So are people who aren’t religious fated for a life of misery
http://www.huffingtonpost.com/2014/02/04/religious-beliefs-happier-_n_4725269.html
دیلی میل: بر اساس مطالعات اخیر توسط موسسه آستین آشکار شده است که یک ارتباط قوی بین دین و حس خوشحالی وجود دارد، مطالعات مشابه نیر تایید کرده اند افراد با ایمان از زندگی خود رضایت بیشتری دارند و بهتر میتوانند با مشکلات مقابله کنند
A recent study by the Austin Institute for the Study of Family and Culture found that a strong correlation exists between religious affiliation and personal happiness Similar studies have found that people with faith have higher levels of 'life satisfaction' and are better able to cope with difficult situations
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2886974/Study-Religious-people-happier-life-satisfaction-others.html
سایکالجی تودی: آیا مومنین شادتر از بی دین ها هستند؟ پاسخ کوتاه بله است ، تحقیقات بسیار زیادی وجود دارد که نشان میدهند دینداران بسیار شادتر از بی دین ها هستند
Are religious people happier than non-religious people? The short answer is yes. There has been a considerable amount of research addressing this question and findings tend to indicate that religious people are (or at least report being) happier than non-religious people.
https://www.psychologytoday.com/blog/more-mortal/201212/are-religious-people-happier-non-religious-people
بعد از مقالات منتشر شده در منابع آکادمیک، روزنامه مشهور واشنگتن پست مینویسد که دینداری یک راه مطمئن برای رسیدن به خوشیختی است!!
Religion is a sure route to true happiness
https://www.washingtonpost.com/national/religion/religion-is-a-sure-route-to-true-happiness/2014/01/23/f6522120-8452-11e3-bbe5-6a2a3141e3a9_story.html?utm_term=.25944683c2f1