ادیان هدیه الهی برای انسان ها هستند که اثرات بیشماری برای زندگی ما دارند ، یکی از این فواید اثرات فوق العاده باورها و عبادت دینی بر اخلاقیات و خود کنترلی ماست. در این پست نشان میدهیم که دینداران ، نیکوکارتر ، با اخلاق تر ، انسان دوست تر و از نظر اجتماعی سالم تر هستند.....
   رابطه دین و اخلاقیات
بر اساس تحقیقات جهانی موسسه آمار گالوپ در طول 4 سال و بین 145 کشور مختلف رابطه بین دینداری و نیوکاری به آزمایش گذاشته شد!! برای مدت ها در آمریکا ثابت شده بود که دینداران افراد نیکوکارتری هستند و حالا آمارهای جهانی نیز همین رابطه را نشان میدهند
These findings are based on Gallup surveys conducted from 2005-2009 in 145 countries, which asked individuals about whether they in the past month donated money to a charity, volunteered time to an organization, and helped a stranger. It has long been known that in the United States, religious attendance is associated with higher rates of volunteering and monetary donations, but the global data suggest the relationship exists in almost all countries.
بر اساس تحقیقات بسیار گسترده گالوپ در 145 کشور جهان مشخص شد که همه ی باورمندان ادیان بخشنده تر و سخاوتمندتر  و فداکارتر از بی دینان هستند ، نکته جالب این است که حتی بی دین هایی که هفته ای یکبار در مراسمات مذهبی شرکت میکنند نیکوکار تر از بی دین هایی هستند که فعالیت دینی ندارند
According to global research done by Gallup on people from 145 countries, adherents of all the major world religions who attended religious services in the past week have higher rates of generosity such as donating money, volunteering, and helping a stranger than do their coreligionists who did not attend services (non-attenders). Even for people who were nonreligious, those who said they attended religious services in the past week exhibited more generous behaviors
موسسه آمار جهانی گالوپ
http://www.gallup.com/poll/122807/religious-attendance-relates-generosity-worldwide.aspx
با استفاده از آنالیز داده های موسسه ملی سلامت جوانان به این نتیجه رسیدیم که رشد دینداری در خانواده باعث روابطه گرمتر و صمیمی تر بین اعضای خانواده میشود
Employing data from two waves of the National Longitudinal Study of Adolescent Health (Add Health), results suggested that growth in personal religious salience is uniquely and consistently related to better family relations
ژورنال وایلی
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1533-8525.2006.00042.x/abstract;jsessionid=717BE8448D95A0D13A205901E35E65C9.f02t01
دیندارن با اخلاق تر هستند، در مطالعه اول مشخص شد که جوانان مذهبی در مواجه با استرس ها و مشکلات روز مره  تمایل کمتری به رفتار خصومت آمیز دارند
In Study 1, religious young adults tended not to use indirect aggression in dealing with hypothetical daily hassles.
در مطالعه دوم نیز مشخص شد که دانشجویان دختر دیندار تمایل بیشتری به کمک کردن و به دیگران دارند
 In Study 2 , female students' religiosity was associated with willingness to help close targets in hypothetical situations 
در مطالعه سوم و چهارم نیز مشخص شد که افراد دیندار از نوع دوستی و یکدلی بیشتری برخوردار هستند
In Studies 3  and 4 , religious targets  reported high altruistic behavior and empathy
ژورنال وایلی
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-5906.2005.00289.x/abstract
لینک تحقیقات از دانشگاه پنسیلوانیا
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.503.7559&rep=rep1&type=pdf

در پی تحقیقات گسترده مرکز آمار پیو از 39 کشور جهان مشاهده شد که مردم جهان  دینداری را شرط ضروری و اساسی اخلاق مداری میدانند و معتقدند که بدون دین ، اخلاق معنی ندارد
Many people around the world think it is necessary to believe in God to be a moral person, according to surveys in 39 countries by the Pew Research Center.
مرکز آمار پیو
http://www.pewglobal.org/2014/03/13/worldwide-many-see-belief-in-god-as-essential-to-morality/
پس از نظرسنجی و مطالعه بر دانشجویان دانشگاه های آمریکا مشخص شد که دینداری با اخلاق مداری رابطه قوی دارد و  بینش دینی باعث ادراکات بیشتر اخلاقی میشود
The impact of religiosity on ethical attitudes is fairly robust in the literature.In sum, we find that religiosity is significantly correlated with ethical perceptions,
ژورنال اشپرنگر
https://link.springer.com/article/10.1023%2FB%3ABUSI.0000025040.41263.09
دانشگاه بیلور
http://business.baylor.edu/tisha_nakao/research_pdfs/Conroy%20and%20Emerson%20JBE%202004.pdf
با بررسی داده های جمع آوری شده از شهروندان نروژی به این نتیجه رسیدیم که که مشارکت مذهبی با تعامل سیاسی و اعتماد اجتماعی و میزان تحمل وبردباری در اشخاص، همبستگی و رایطه مثبت دارد
Data used is from the 2001 Norwegian Citizenship Survey. The study shows that religious involvement is positively associated with political engagement, social trust and tolerance.
ژورنال sega
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0037768608097234?journalCode=scpa
دانشگاه پنسیلوانیا
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.950.4694&rep=rep1&type=pdf

جامعه شناسان دانشگاه کارولینای آمریکا با مطالعات گسترده بر روی جوانان دریافتند که جوانان دیندار عزت نفس بالاتری نسبت به جوانان بی دین دارند ،آنها  همچنین دریافتند که جوانان مذهبی دید مثبت تری نسبت به زندگی دارند
Sociologists with the National Study of Youth and Religion (NSYR), based at the University of North Carolina at Chapel Hill, have found that religious 12th graders in the United States have significantly higher self-esteem and hold more positive attitudes about life in general than their less religious peers.
دانشگاه نوتردام
http://youthandreligion.nd.edu/related-resources/preliminary-research-findings/sociologists-find-that-religious-teens-are-more-positive-about-life/
افرادغیرمذهبی دلایل کمتری برای زندگی کردن دارند بویژه این افراد مخالفت چندانی باخودکشی کردن ندارند !! این یافته به خوبی نشان می دهد که انسانها با آتئیست شدن زندگی برایشان بی معنی می شود !! 
no religious affiliation perceived fewer reasons for living, particularly fewer moral objections to suicide.
پاپ مد
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15569904
دانشجویان مذهبی کمتر تقلب میکردند 
among these religious students, more religiosity correlates with reduced reports of cheating in all courses.
لینک دانشگاهی
http://ethics.iit.edu/eelibrary/node/8132
ارزش های دینی در افراد تبهکار و  قانونمدار مورد مطالعه قرار گرفت که مشخص شد ارزش های دینی در افراد تبهکار کم رنگ تر است
The results showed that religious value was lower in the criminal group than the control group
پاپ مد
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395954/

یکی از موضوعاتی که در راس توجهات است این است که ادیان باعث کاهش رفتارهای ضد اجتماعی و افزایش رفتارهای مثبت و صلح آمیز میشوند . در مطالعات ما در زندان ها به این نتیجه رسیدیم که مذهبی بودن به طور مستقیم احتمال مشاجره لفظی را در بین زندانیان را کاهش میدهد و بطور غیر مستقیم احتمال درگیری فیزیکی را کاهش میدهد
 One of the recurrent themes in this literature is that religion may operate as a force both for reducing antisocial behaviors and for increasing prosocial behaviors. We build upon this research by examining survey data of inmates at a large southeastern prison facility to determine whether religiosity can reduce the odds of frequent inmate arguing and fighting. Overall, our results indicate that religiosity directly reduces the likelihood of arguing and indirectly reduces the likelihood of fighting.
ژورنال وایلی
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-5906.2005.00296.x/abstract;jsessionid=5147C74DCD62AD1F9A84C1DA4DA676C0.f03t03
تحقیقات اخیر نشان میدهد که رابطه معکوس بین دینداری و جرم و جنایت وجود دارد. این داده که بر اساس داده های گسترده موسسه ملی جوانان است و به منظور تاثیر دینداری در جلوگیری از اعتیاد بکار گرفته شده است
Recent research acknowledges an inverse relationship between religiosity and crime. Data derived from Wave 5 to Wave 7 of the National Youth Survey are employed to test whether religiosity exerts an effect on initiation of and desistance from drug use.
یافته های این پروهش گسترده نشان میدهد که دینداری بطور مستقیم با اعتیاد مبارزه میکند از طرفی دیگر باورهای دینی نیز تاثیز زیادی در دوری از مواد مخدر دارند
The findings suggest religious behavior has a direct effect on individuals' desistance from marijuana and hard-drug use. On the other hand, religious salience has a significant deterrent effect only on the onset of drug use
ژورنال sega
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093854806293485
لینک پژوهش در مرجع ملی دادرسی کیفری
https://www.ncjrs.gov/App/publications/abstract.aspx?ID=240137
در دانشگاه پنسیلوانیا
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.937.3176&rep=rep1&type=pdf
در یک متا آنالیز بزرگ و با بررسی شصت مطالعه قبلی مشخص شد که باورهای دینی یک عامل بازدارنده از جرم و جنایت در سطج جامعه است
The results of the meta-analysis show that religious beliefs and behaviors exert a moderate deterrent effect on individuals' criminal behavior.
ژورنال sega
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022427801038001001
پژوهش در مرجع ملی دادرسی کیفری
https://www.ncjrs.gov/App/publications/abstract.aspx?ID=186979

احتمال اینکه بی دین ها (شامل حال اتئیست ها) سیگاری باشند، 85 درصد بیشتر از افراد خیلی مذهبی است
the nonreligious 85% more likely to be smokers than those who are very religious.
مرکز آمارگالوپ‌
http://www.gallup.com/poll/145379/religious-americans-lead-healthier-lives.aspx
مطالعات در 13 کشور نشان میدهد که بی اخلاقی با آتئیسیم ارتباط دارد و مردم فکر میکنند که یک فرد بی اخلاق احتمالا یک آتئیست است
Studies across 13 countries demonstrate that immoral behaviour is intuitively associated with atheism.people routinely assume that an immoral person is likely to be an atheist.
در یک مطالعه جهان توسط دانشمندان علو اجتماعی آشکار شده است که آتئیسیت ها اخلاق را زیر پا میگذارند، زیرا از مجازات خدایان ترسی ندارند
a recent study by Gervais and colleagues provides evidence for one nearly universal heuristic atheists will act immorally because they do not fear punishment from gods.    
ژورنال نیچر
https://www.nature.com/articles/s41562-017-0157
پزشکان مذهبی با اخلاق تر هستند!! بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص شده آن پزشکانی که بیشتر مذهبی هستند تعهد بیشتری بر انجام دادن کار درست دارند و باور دارند که نباید کاری انجام بدیم که از نظر ما،  اشتباه است
 Physicians who are more religious are more likely to believe that physicians are never obligated to do what they believe is wrong
پاپ مد
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2859045/
انجمن کالج های پزشکی آمریکا
http://journals.lww.com/academicmedicine/pages/articleviewer.aspx?year=2009&issue=09000&article=00028&type=abstract