ده سوال که هنوز فیزیک نتوانسته به آنها پاسخ دهد!! چه چیزی برای دانشمندان چالش برانگیز است؟.....
  سوالات حل نشده  فیزیک
1-قبل بیگ بنگ چه بود ؟
2-یه دوچرخه چه طور پایدار و سرپا می ماند؟
3-کجا پایان عجیب بودن کوانتم است؟
4-چرا ما در زمان به جلو حرکت می کنیم؟
5-چرا فضا سه بعدی است؟
6-آیا میشه از هیچ انرژی به دست بیاریم ؟
7-شیشه چیست؟
8-چرا یخ لغرنده است ؟
9-جهان بی نهایت یا خیلی بزرگ ؟
10-عمر پورتون چه قدر است؟
https://www.newscientist.com/round-up/physics-questions

هفت سوال که خواب را از فیزیکدانان گرفته است
۱.چرا قوانین جهان ما اینگونه است ؟
۲. جهان از چه ساخته شده است ؟
۳.پیچیدگی از چه حاصل میشود ؟
۴. آیا درستی نظریه ریسمان ثابت خواهد شد؟
۵.جهان از چه آغاز شده است ؟
۶.واقعیت چیست ؟
۷.فیزیک ما را تا کجا خواهد برد ؟
https://www.newscientist.com/article/dn18041-seven-questions-that-keep-physicists-up-at-night