ده سوال که هنوز فیزیک نتوانسته به آنها پاسخ دهد!! چه چیزی برای دانشمندان چالش برانگیز است؟.....
  سوالات حل نشده  فیزیک
1-قبل بیگ بنگ چه بود ؟
2-یه دوچرخه چه طور پایدار و سرپا می ماند؟
3-کجا پایان عجیب بودن کوانتم است؟
4-چرا ما در زمان به جلو حرکت می کنیم؟
5-چرا فضا سه بعدی است؟
6-آیا میشه از هیچ انرژی به دست بیاریم ؟
7-شیشه چیست؟
8-چرا یخ لغرنده است ؟
9-جهان بی نهایت یا خیلی بزرگ ؟
10-عمر پورتون چه قدر است؟
https://www.newscientist.com/round-up/physics-questions

هفت سوال که خواب را از فیزیکدانان گرفته است
۱.چرا قوانین جهان ما اینگونه است ؟
۲. جهان از چه ساخته شده است ؟
۳.پیچیدگی از چه حاصل میشود ؟
۴. آیا درستی نظریه ریسمان ثابت خواهد شد؟
۵.جهان از چه آغاز شده است ؟
۶.واقعیت چیست ؟
۷.فیزیک ما را تا کجا خواهد برد ؟
https://www.newscientist.com/article/dn18041-seven-questions-that-keep-physicists-up-at-night

چرا قوانین فیزیک وجود دارد؟ آیا چیزی آنها را خلق کرده است؟
 why do the laws of physics, thermodynamics, and nature even exist. Did anything create them?
ما واقعا هیچ چیزی نمیدانیم ، مهم نیست که ما  چندبار به شکل عمیقتر موفق به درک زیربنای هستی شویم. اصلا دلیلی وجود ندارد که ما روزی بتوانیم منشا همه چیز پیدا کنیم . ما حتی نمیدانیم این جهان، بنیاد نهایی داشته باشد یا نه
We really don't know. No matter how many times we succeed in understanding one level of laws in terms of something deeper, there's no reason to think we'll ever really get to the bottom of it all. We don't even know if there is a bottom
دپارتمان فیزیک دانشگاه ایلینوی
http://van.physics.illinois.edu/qa/listing.php?id=64333&t=why-laws-of-physics