براساس نظریات برخی فیزیکدانهای کوانتومی(هنس پیتر دور، آمیت گوسوامی، مایکل کونیگ)، ورای دنیای مادی، یک فضای برتری هست که میتواند به عنوان بهشت یا زندگی بعد از مرگ مورد توجه واقع شود.....
   کوانتوم و فراماده
Basis of this assumption is the proved (verified) phenomenon of quantum entanglement.
اساس این فرضیه پدیده اثبات شده درهم تنیدگی کوانتومی هست.
If two entangled (by contact "mentally" connected) photons (light particles) can communicate over a large spatial distance much faster than light (immediately), there must be a higher dimension (a hyper-space) through which this is possible.
اگر دو فوتون در هم تنیده میتوانند از ورای فاصله بسیار زیادی سریعتر از نور با هم ارتباط برقرار کنند، می بایست ابعادی بالاتر (فضایی ماورایی) باشد که از طریق آن این ارتباط صورت گیرد.
Because the special theory of relativity from Einstein shows that signals spread out in the traditional dimensions of space can do this not faster than light speed.
زیرا نظریه نسبیت انیشتین نشان میدهد که سیگنالهایی که در ابعاد معمولی فضا منتشر می شوند نمیتوانند سریعتر از سرعت نور باشند.

منبع
https://en.wikiversity.org/wiki/God/Nils/God_and_Quantum_Physics