شرودینگر که همانند انیشتن از پایه گذاران مکانیک کوانتومی بود بعد ها به جرگه مخالفان آن پیوست و با آزمایشی ذهنی می خواست نشان دهد تصویری که کوانتوم از جهان  ماکروسکوپی ترسیم می کند ناقص می باشد و با عقل سلیم common sense هم خوانی ندارد، وی برای این منظور آزمایش ذهنی ترتیب می دهد که به آزمایش گربه شرودینگر معروف است.چیدمان  آزمایش به این صورت است.....
   گربه شرودینگر
گربه ایی در جعبه ایی گرفتار شده است یک ماده رادیواکتیو مانند اروانیوم نبر موجود می باشد که طبق کوانتوم  می تواند واپاشی کند و یا واپاشی نکند . اگر واپاشیده شود،   یک واسطه چکشی را آزاد می‌کند که به شیشه‌ی شامل اسید هیدورسیانیک می‌خورد و آن را می‌شکند  و گربه می میرد ولی تا وقتی در جعبه را بر نداریم یا اندازگیری و مشاهده نکنیم گربه هم زنده است و هم مرده!! شرودینگر می گفت اینکه اسپین الکترونی هم بالا باشد و هم پایین و یا اتم ارانیوم هم وپاشی کند و هم نکند را می توان پذیرفت ولی اینکه جسمی ماکروسکوپی همانند گربه هم زنده باشد و هم مرده با شهود ما ناسازگار است.
 پاسخ این پارادوکس  وادوسی کوانتومی dECOHERENCE QUANTUM می باشد!!وادوسی کلید درک چگونگی تفاوت میان  اشیاء ماکروسکوپی و میکروسکوپی می باشد وقتی اطلاعات از  شئی به سمت محیط پیرامونش جریان می بابد حالت بر هم نهی خود را از دست می دهدیعنی ذرات موجود در جعبه بارها و بارها  و وقتی یک مولوکول به گربه برخورد کرده کند آن برخورد  روی آن اندازه گیری انجام می دهد و گربه را از حالت بر هم نهی خارج می کند  و در نهایت گربه ما کشته می شود برای اینکه از اثرات ناهمدوسی جلوگیری کنیم می توانیم جعبه با سیستم مورد نظر مان را به خلاء نزدیک کنیم و یا دمای آن را تا صفر کلوین پایین بیاوریم.

 این مطلب با کمی تلخصص و تغییر از کتاب ذیل فصل " اطلاعات کوانتومی"  می باشد.
https://www.amazon.com/Decoding-Universe-Information-Explaining-Everything/dp/0143038397
در لینک زیر که از نیچر می باشد نیز می توانید در این باره بخوانید که گفته شده است که با گذشت زمان احتمال زنده ماندن گربه کمتر میشود
crudely put, the amount of superposition still surviving declined over time in the manner predicted by quantum theory
http://www.nature.com/news/2000/000120/full/news000120-10.html
چگونه واهمدوسی گربه شروینگر را می کشد؟ How decoherence killed Schrödinger's cat
http://www.nature.com/news/2000/000120/full/news000120-10.html
چگونه گرانش گربه شردوینگر را می کشد؟  How gravity kills Schrödinger's cat
http://www.nature.com/news/how-gravity-kills-schr%C3%B6dinger-s-cat-1.17773