بحث و گفتگو همراه با استاد فریدمن
1- منشا جهان از چیست؟.....
 کیهان شناسی