معمولا آتئیست های ایرانی ترمودینامیک را قبل از بیگ بنگ پایسته میدانند اما آیا ترمودینامیک قبل از  بیگ بنگ پایسته بوده است؟ در غیر اینصورت تفسیر خلقت توسط خداناباوران زیر سوال میرود. به سراغ بررسی منابع میرویم
نقل قول از هاوکینگ
which are constant in time in the universe. The quantity of matter is not constant, because matter can be created or destroyed
هر مقدار که زمان در جهان ثابت است  ماده در جهان ثابت نیست  زیرا ماده میتواند نابود شود و یا خلق شود.( بنابراین هیچ گونه پایستگی شاهد نیستیم).....
  آیا انرژی پایسه است
God as the Edge of the Universe", in The Scientist, Vol. 1, No. 7, February 23, 1987, p. 15.
https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-energy_universe

از سایت خود  هاوکینگ
At this time, the Big Bang, all the matter in the universe, would have been on top of itself. The density would have been infinite. It would have been what is called, a singularity. At a singularity, all the laws of physics would have broken down. This means that the state of the universe, after the Big Bang, will not depend on anything that may have happened before, because the deterministic laws that govern the universe will break down in the Big Bang. The universe will evolve from the Big Bang, completely independently of what it was like before. Even the amount of matter in the universe, can be different to what it was before the Big Bang, as the Law of Conservation of Matter, will break down at the Big Bang.
در این زمان تمام ماده در جهان در درون خود و در یک تراکم بینهایت بودند که به آن تکینگی میگویند. در حالت تکینگی تمام قوانین فیزیک شکسته میشود این بدان معنا است که وقایع قبل از بیگ بنگ به هیچ چیزی قبل از آن مرتبط نمیشود زیرا  قوانین اجباری که بر هستی حکمرانی میکنند در بیگ بنگ نابود میشوند. جهانی که از بیگ بنگ بیرون جهیده است  کاملا مجزا از وضعیت قبل آن بوده است حتی مقدار ماده بعد از بیگ بنگ میتواند متفاوت از مقدار ان قبل از بیگ بنگ باشد زیرا قانون بقای ماده در هنگام بیگ بنگ از بین میرود
http://www.hawking.org.uk/the-beginning-of-time.html

از ساینتیفیک آمریکن
...Modern cosmology has offered up new riddles in energy conservation...
کیهان شناسی جدید پایستگی انرژی را با چالش مواجه کرده است
https://www.scientificamerican.com/article/energy-can-neither-be-created-nor-destroyed/

تعریف انرژی
In physics, energy is the property that must be transferred to an object in order to perform work on – or to heat – the object, and can be converted in form, but not created or destroyed
بر طبق تعریف انرژی ، انرژی یک ویژگی ماده است!! بنابراین انرژی بدون ماده نمیتواند موجود باشد و میدانیم که قبل از بیگ بنگ ماده ای نبوده تا انرژی ای وجود داشته باشد!!
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy

از آرکایوی
And one that has been experimentally verified! The success of Big Bang Nucleosynthesis depends on the fact that we understand how fast the universe was expanding in the first three minutes, which in turn depends on how fast the energy density is changingAnd that energy density is almost all radiation, so the fact that energy is not conserved in an expanding universe is absolutely central to getting the predictions of primordial nucleosynthesis correct. (Some of us have even explored the very tight constraints on other possibilities.)
موفقیت انفجار بزرگ بستگی به این واقعیت دارد که ما درک  کنیم که چگونه جهان در سه دقیقه اول به سرعت منبسط شد که این عامل هم وابسته به تغییر  چگالی انرژی در آن زمان هست . و دیگر اینکه تراکم انرژی  تقریبا در حال تشعشع است بنابراین این حقیقت که انرژی در انبساط جهان پایسته نیست  در راس احتمالات در مورد وضعیت  درست جهان قرار گرفته است (بعضی از ما حتی احتمالات محدودتری نیز در مورد این شرایط میدهیم)
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0108002

بستر پایستگی
 The law of conservation of energy states that the total energy of an isolated system is constant
یکی از عواملی که با توجه به آن نمیتوان پایستگی را در سطح گلوبال پایسته دانست، بستر مورد نیاز این قانون است یعنی ایزوله بودن سیستم ترمودینامیکی!! و ما هیچ اطلاعی از ایزوله بودن یا نیودن جهان نداریم!! در ثانی کسانی که میگویند انرژی یک مقدار ثابت در جهان است باید پاسخ دهند که این مقدار چقدر است؟ و نمیتوانند پاسخی دهند!!
https://en.wikipedia.org/wiki/First_law_of_thermodynamics

از ساینتیفیک آمریکن
Total energy must be conserved. Every student of physics learns this fundamental law. The trouble is, it does not apply to the universe as a whole
کل انرژی باید پایسته بماند هر دانش آموزی که فیزیک میخواند باید این قانون بنیادین را بداند اما دشواری در آنجاست این قانون قابل اعمال به کل جهان نیست
therefore, time symmetry is broken Something similar can happen in the universe, because according to general relativity the motion of matter and energy changes the geometry of space Under these conditions, energy need not be conserved
چون مکان-زمان خود انعطاف پذیر است و تغییر میکند تقارن زمانی میشکند، پس تحت این شرایط انرژی نیازی به پایستگی ندارد
https://www.scientificamerican.com/article/does-the-universe-violate-the-laws-of-thermodynamics/

رد شیفت
نقض پایستگی انرژی در انتقال سرخ نور در اتساع کیهان: با توجه به معادله زیر، بدیهی است که با انتقال به سرخ انرژی کوانت(فوتون) کاهش میابد.هر تفسیر محتمل از انتقال سرخ از دست دادن انرژی به حساب می آید.
“Obviously since the product [energy × wavelength (= Planck’sconstant × c )] remains constant, redshifts, by increasing wavelengths,must reduce the energy in the quanta. Any plausible interpretation of redshifts must account for the loss of energy.”
Edwin Hubble, The Realm of the Nebulae (Yale University Press, 1936) p. 121.
اگر ابعاد جهان با زمان گسترش پیداکنند حجم کیهان به نسبت مکعب آن افزایش پیدا می کنند و انرژی تابش به نسبت معکوس آن در یک جهان بسته کاهش پیدا می کند. انرژی گم شده کجاست؟پاسخ این پارداوکس این است که انرژی به صورت محلی پایسته است. در نسبیت عام به صورت گلوبال انرژی پایسته نیست .
“The second confusing point is the nature of the energy balancein the CBR. However, since the volume of the universe varies asa(t)^3, the net radiation energy in a closed universe decreases asa(t) as the universe expands. Where does the lost energy go?The resolution of this apparent paradox is that while energyconservation is a good local concept, ....there is not a general global energy conservation law in general relativity theory.”
P.J.E. Peebles, Principles of Physical Cosmology ؛ Princeton University Press, Princeton, 1993, p. 139.
منبع از آریکایو: https://arxiv.org/abs/0806.4481