آیا علم چیزی را اثبات میکند؟ آیا نظریات علمی قطعی و یقینی هستند؟ در این پست به نقد این ادعا میپردازیم
حتی فکت های علمی که بالاترین درجه اطمینان را دارند نیر ممکن است در آزمایش های آینده غلط باشند
 Some facts may be false when re-tested with better instruments.
از ناسا
https://www.nasa.gov/pdf/371711main_SMII_Problem23.pdf
.....
  رابطه ساینس و رئالیسم