بزرگترین بررسی گسترده از رابطه دین و علم در جهان آیا همه دانشمندان آتئیست هستند؟ آیا دانشمندان معتقد هستند که دین وعلم در تضادند؟ پاسخ این سوالات و سوالات دیگر امروز  توسط محققان دانشگاه رایس منتشر شد .....
  آیا بیشتر دانشمندان آتئیست هستند؟
این مطالعات باور رایج بین عموم مردم را به چالش میکشد در حالیکه مردم فکر میکنند که عموم دانشمندان آتئیست هستند اما تحقیقات چیزی دیگری میگویند بیشتر دانشمندان در جهان خود را دیندار معرفی کرده اند و این کشف سند بزرگی بر رابطه مثبت بین علم و دین است. نکته جالب توجه این است که عموما درصد خداباوری در مردم بیشتر است اما درچین کاملا عکس این موضوع است ، در حالیکه تنها 26 درصد مردم هنگ کنگ خداباور هستند اما 55 درصد دانشمندان هنگ کنگ  خود را دیندار معرفی کرده اند
و دیگر اینکه  فقط تعداد کمی از دانشمندان به  تضاد میان علم و دین باور دارند  مثلا در  کشور انگلستان بعنوان یکی از سکولاترین کشور ها  فقط 32 درصد از دانشمندان به تضاد میان علم و دین معتقدند  و در آمریکا این عدد 29 است

این تحقیق بزرگرین تحقیق راجع به علم و دین بود  که توسط دانشگاه رایس و موسسه فاراده صورت گرفته است
http://news.rice.edu/2015/12/03/first-worldwide-survey-of-religion-and-science-no-not-all-scientists-are-atheists/

although in four of the regional contexts, over half of scientists see themselves as religious. And surprisingly, scientists do not think science is in conflict with religion. Instead, most see religion and science as operating in separate spheres.
ژورنال sega
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2378023116664353