هیچ اتفاق نظری در مورد تصویری که فیزیک کوانتم از جهان ارئه می کند بین دانشمندان وجود ندارد.اگر شما هم جز افرادی هستین مکانیک کوانتمی برایتان گیج کننده هست تنها نیستید، آخرین نظر سنجی نشان می دهم فیزیکدانان در مورد تصویری که فیزیک کوانتم از واقعیت نشان می دهد با هم مخالف اند!!.....
   تفاسیر فیزیک کوانتوم
هیچ توافقی میان 149 شرکت کننده وجود ندارد، 39 درصد تفسیر کپنهاگ رو قبول دارند، 25 درصد سایر تفاسیر و  36 درصد برایشان هیچ کدام از تفاسیر ارجعیت ندارد، بسیاری از آن ها هم مطمئن نیستند که تفاسیر رو درک کرده اند یا نه!!در نظر سنجی دیگر 32 درصد از شرکت کنندگان اعلام کردند که به اندازه کافی درک نمی کنند!!
https://www.newscientist.com/article/mg23331074-600-physicists-cant-agree-on-what-the-quantum-world-looks-like

منبعی دیگر در همین رابطه
https://arxiv.org/abs/quant-ph/9709032v1