آتئیسم و هیچ!!همانطور که میدانید انکار خدا تبعات منفی بسیار زیادی در حوزه های مختلف دارد که یکی از این تبعات توضیح غیر قابل قبول در مورد منشا جهان است که در این پست برخی از نقل قول های آتئیست ها و پاسخ به آنها را بیان میکنیم
هاوکینگ: از آنجا که یک قانون مانند گرانش وجود دارد، جهان میتواند از هیچ بوجود آید!! .....
  جهانی از هیچ  
Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing
http://creation.com/stephen-hawking-god

کوینتون اسمیت: عاقلانه ترین باور این است که ما از هیچ بوجود آمده ایم ، بوسیله هیچ و برای هیچ!!
the most reasonable belief is that we came from nothing, by nothing, and for nothing
http://canadafreepress.com/article/atheists-respond-to-my-challenge-to-put-up-or-shut-up/

لازنس کراوس نیز در کتاب معروف خود ادعا میکند: جهان ما دقیقا از هیچ بوجود آمده است
we may come to see ‘A Universe From Nothing’ as the equivalent from cosmology
http://www.nytimes.com/2012/03/25/books/review/a-universe-from-nothing-by-lawrence-m-krauss.html
ریچارد داوکینز در نقطه نظری در باره این کتاب میگوید: عنوان کتاب لارنس کراوس دقیقا همان چیزی است که در متن کتاب است ( یعنی دقیقا جهان از هیچ بوجود آمده است)
The title means exactly what it says. And what is says is devastating
http://www.bethinking.org/is-there-a-creator/a-universe-from-someone-against-lawrence-krauss

ریچارد داوکینز درباره منشا حیات میگوید: این حقیقت که حیات بر روی زمین تقریبا از هیچ تکامل یافت بعد از 10 بیلیون سال بعد که جهان " عینا و دقیقا " از هیچ بوجود آمد گیج کننده ایت و من نیمتوانم آن را عادلانه بخوانم
The fact that life evolved out of nearly nothing, some 10 billion years after the universe evolved literally out of nothing, is a fact so staggering that I would be mad to attempt words to do it justice
https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/richarddaw363339.html

ویکتور استنجر میگوید : تجربه های روزمره و عقل سلیم ما میگوید که چیزی نمیتواند از هیچ بوجود آید اما عقل سلیم اشتباه است!! اگر میخواهی یک آتئیست بمانی باید عقل سلیم خودت را در قفس نگه داری!!
everyday experience and common sense” supports the concept that something cannot come from nothing. Nevertheless, he suggests that “common sense is often wrong” (26-27). If you want to be an atheist, you must put your “common sense” on the shelf!
https://www.christiancourier.com/articles/687-folly-of-atheism-the

پاسخ ها به این ادعاها
جانات سارفتی مینویسد:  ایجاد شدن از هیچ یک تناقض است چون وقتی که چیزی وجود نداشته باشد قدرتی ندارد که چیزی بیافریند در نتیجه نمیتواند خود را بیافریند!! ( یعنی در هنگام خلق کردن خود باید وجود داشته باشد در حالیکه وجود ندارد)
However, logic doesn’t seem to be his strong point; ‘self-creation’ is self-contradictory. Something can do something — including create—only if it exists; something not yet existing has no power to do anything, including create itself
http://creation.com/stephen-hawking-god

دیوید دارلینگ در نیوساینتیست مینویسد: فکر میکنید معامله بزرگ چه چیزی باشد؟ این است که چگونه جهان از هیچ پدید آمده است!! به کیهانشناسان ( آتئیست) اجازه نده که تو رو بچه حساب کنند ، آنها هیچ سرنخی از منشا جهان ندارند . آنها اول میگویند در آغاز هیچ چیزی نبوده است، نه زمانی و نه ماده ای و نه انرژی اما " نوسانات کوانتومی "  باعث شده است که  ....!! دست نگه دارید!! فهمیدی  منظور من چی بود؟  آنها میگفتند از هیچ اما الان میگویند که چیزی باعث شده که جهان ایجاد شود
What is a big deal - the biggest deal of all - is how you get something out of nothing! Don't let the cosmologists try to kid you on this one. They have not got a clue either... 'In the beginning,' they will say, 'there was nothing - no time, space, matter or energy. Then there was a quantum fluctuation from which...' Whoa! Stop right there. You see what I mean? First there is nothing, then there is something
https://www.newscientist.com/article/mg15120475-000-forum-on-creating-something-from-nothing/

ری کامفورت میگوید: ما تاکنون مشاهده نکرده ایم که چیزی از هیچ بوجود آید، حتی کسی نمیتواند یک دانه شن را از هیچ بوجود آورد!! بهتر است آتئیست ها ابتدا این ادعا را بصورت تجربی اثبات کنند و سپس ادعا کنند که جهان از هیچ بوجود آمده است!!
AS WE HAVE seen, man cannot create a grain of sand from nothing, let alone a living, breathing entity
http://www.newchristian.org.uk/atheismlogic.html

ران روزنبام پژوهشگر آگنوستیک مینویسد: آتئیست در زمینه منشا جهان یک ایمان ساده لوحانه و زودباوری بچه گانه را به نمایش گذاشتند، یک اطمینان در حد پرستش که هیچ شواهد تجربی ندارد!! نسبت به اینکه چرا و چگونه جهان شروع به ایجاد شدن کرد؟
Atheists display a credulous and childlike faith, worship a certainty as yet unsupported by evidence—the certainty that they can or will be able to explain how and why the universe came into existence
http://www.slate.com/articles/life/the_spectator/2010/06/an_agnostic_manifesto.html

ران کرمر مینویسد:  علم به ما میگوید که هر چیزی که شروع به موجود شدن میکند علتی دارد و همچنین علم به ما میگوید جهان برای همیشه وجود نداشته است در نتیجه جهان یک علتی برای وجود داشتن دارد  پس چگونه جهان از هیچ بوجود آمده است؟  این سوالی است که علم جوابی برای آن ندارد!!
Science tells us that whatever begins to exist, must have a cause. Science also tells us that the universe has not existed forever. In other words, it had a cause. How can matter come into existence from nothing? That is one question that science will never be able to answer
http://roncemer.com/theology/atheism-is-ignorance/

دیوید آلبرت در نیویورک تایمز در  نقد کراوس مینویسد: به نظر می رسد تصور کراس این است که حالت خلا [کوانتومی]، معادل "نبود هیچ چیز فیزیکی" در نظریه میدان کوانتومی است.اما این حرف صحیح نیست. حالتهای میدان کوانتومی نسبیتی -همانند زرافه ها یا یخچال یا منظومه های شمسی - ترکیبات خاصی از "مواد فیزیکی بنیادین"( elementary physical stuff) هستند. معادل واقعی نبود هیچ چیز فیزیکی در نظریه میدان کوانتومی نسبیتی، یک ترکیب خاص میدانها نیست، بلکه "نبود" این میدانها به طور کلی میتواند باشد.
https://mobile.nytimes.com/2012/03/25/books/review/a-universe-from-nothing-by-lawrence-m-krauss.html?referer=&_r=0

وقتی از جرج الیس ( فیزیکدان مشهور) درباره کرواس سوال شد گفت:  مسئله حل نشده این است که چرا به جای هیچ چیزی ، وجود دارد؟  کراوس اشاره ای نمیکند که اصلا چرا قوانین فیزیک وجود دارند؟ چرا قوانین جهان به این فرم هستند؟ چرا به این فرم قبل از پیدایش جهان ظهور کردند؟
Krauss does not address why the laws of physics exist, why they have the form they have, or in what kind of manifestation they existed before the universe existed (which he must believe if he believes they brought the universe into existence
https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/physicist-george-ellis-knocks-physicists-for-knocking-philosophy-falsification-free-will/

ریاضی دان و فیزیکدان مشهور I. S. Kohli پس از بررسی های فنی استدلال های کراوس به این نتیجه رسیده است است که ادعاهای کرواس توسط نسبیت عام و نظریه میدان کوانتومی در منحنی فضا و زمان پشیتیبانی نمیشود!!
The mathematical physicist I. S. Kohli also analyzed the main technical arguments in Krauss' book, concluding that "many of the claims are not supported in full by modern general relativity theory or quantum field theory in curved spacetime
https://arxiv.org/abs/1405.6091

در نیچر Caleb Scharf مینویسد:  شاید آسان باشه که پس این کتاب کراوس از خودش تعریف کند و لذت ببرد اما کرواس به شکل غیر منطقی این داستان را تعریف کرده است
it would be easy for this remarkable story to revel in self-congratulation, but Krauss steers it soberly and with grace
http://www.nature.com/nature/journal/v481/n7382/full/481440a.html?WT..

وب سایت avclub که به بررسی و رتبه بندی کتاب ها میپردازد به کتاب جهانی از هیچ کرواس درجه ب را میدهد و میگوید: این کتاب برای فیزیکدانان غیر قابل درک و گیج کننده است
filled with so many factors that top physicists and cosmologists don't understand, expanding on them in print actually makes them more confusing
http://www.avclub.com/review/lawrence-m-krauss-ema-universe-from-nothingem-68195

در مجله علمی  مشهور نیو سانتیست ، مایکل بروکس مینویسد: کراوس به یک موعظه گر تبدیل شده است البته یک موعظه گر عقلانی اما همان را هم نیمتوان در مورد داوکینز گفت چون هر دوی ( موعظه گری و عقلانی بودن) درباره داوکینز زائد و احمقانه است!!
Krauss will be preaching only to the converted. That said, we should be happy to be preached to so intelligently. The same can't be said about the Dawkins afterword, which is both superfluous and silly.
https://www.newscientist.com/article/mg21328472-000-trying-to-make-the-cosmos-out-of-nothing/

جرالد شرودر فیزیکدان دانشگاه ام آی تی میگوید : هاوکینگ در کتاب طرح بزرگش ادعا میکند که جهان ما میتواند بدون کمک خدا و از هیچ مطلق بوجود آید اما هاوکینگ فقط کلمه خدا را با قوانین طبیعت تعویض کرده است چون زمان و مکان قبل از بیگ بنگ وجود نداشتند اما قوانین وجود داشتند پس قوانین  جهان طبیعی نیستند و دوم اینکه این قوانین ، جهان را آفریدند پس این قوانین بهترین مثال برای وجود خدا هستند
Therefore if the laws of nature created the universe, these laws must have existed prior to time; that is the laws of nature would be outside of time. What we have then is totally non-physical laws, outside of time, creating a universe. Now that description might sound somewhat familiar. Very much like the biblical concept of God: not physical, outside of time, able to create a universe
http://www.geraldschroeder.com/BigBang.aspx

البته نقد های زیادی هنوز موجود است اما به دلیل پایان حجم مجاز مقاله ، از گفتن بقیه موارد صرف نظر میکنیم