فلسفه علم دارای سابقه ی درخشانی از جاذبه و نفرت نسبت به متافیزیک است. در حالت دوم  ( نفرت)  میتوان از پوزیتیویست های منطقی نام برد که ادعا داشتند ، سوالات متافیزیکی اساسا بی معنا هستند. اما با مرگ پوزیتیویسم ، متافیزیک راه خود را به سمت .....
  علم و متافیزیک
فلسفه علم هموارد کرد. به طور فزاینده ای سوالاتی مانند ماهیت قوانین هستی و انواع و گرایش های آن و غیره، قالب متافیزیکی به خود گرفتند. فسلفه علم در عصر معاصر وابستگی زیادی به متافیزیک دارد
The philosophy of science has an illustrious history of attraction and antipathy towards metaphysics. The latter was famously exemplified in the Logical Positivist contention that metaphysical questions are meaningless, but in the wake of the demise of Positivism, metaphysics has found its way back into the philosophy of science. Increasingly, questions about the nature of natural laws, kinds, dispositions, and so on have taken a metaphysical cast. The metaphysics of science commands significant attention in contemporary philosophy.
دانشگاه بوکنل در پنسیلوانیا
http://www.facstaff.bucknell.edu/mhs016/mpsc2011
در حال حاضر موفقیت های علمی باعث تقویت شدن دیدگاه متافیزیکی خاصی شده است. اما بطور مثال گفته میشود که نروساینس ( یک وجود متافیزیکی مثل) اراده آزاد را به چالش کشیده است، در حالی که چنین تفسیر از یافته های نروساینس فقط جهل و رسوایی آنان را اثبات میکند. آزمایشگاه های علمی یک دیدگاه آزاد و یک چشم انداز متافیزیکی نسبت به جهان را تقویت میکنند.
It is now common for scientists and philosophers to use the successes of science to bolster particular metaphysical views.  For example, advances in neuroscience are used to challenge the existence of free will.  While such interpretations of neuroscientific findings may ultimately prove beyond reproach, the lab encourages an open minded and ecumenical perspective on the metaphysics of science.  
دانشگاه سانتا باربارا کالیفرنیا
https://labs.psych.ucsb.edu/schooler/jonathan/research/metaphysics-science
کتاب منتشر شده در بخش ژورنال دانشگاه شیکاگو : فراتر از ماده، چرا علم به متافیزیک نیاز دارد؟  اثر راجر تریگ
Beyond Matter: Why Science Needs Metaphysics. By Roger Trigg
دانشگاه شیکاگو
http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/690845
از آنجا که هیچ منبع فلسفی مستقل از علم درباره ماهیت قوانین جهان وجود ندارد. ما میتوانیم قوانین هستی را متافیزیکی بدانیم
 However, since there is no source of philosophical knowledge about the constitution of the world that is independent of science, this is all that can be achieved in a metaphysics of the real world
دانشگاه پیستبرگ
http://philsci-archive.pitt.edu/3401/1/Esfeld-MetScience.pdf
ما نمیتوانیم متافیزیک علمی را بعنوان پیش شرط علمی کنار بگذاریم مگر اینکه دلیل قانع کننده ای داشته باشیم. علم میتواند ما را بسمت متافیزیک هدایت کند اما طبیعتا مانند هر چیزی دیگری بدور از خطا نیست
 We cannot simply dismiss the metaphysics of science as scientists’ prejudices unless we work to justify this dismissal; but such work is not always doomed to fail. Science can be a guide to metaphysics, but it is not an infallible guide.
دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.201.3843&rep=rep1&type=pdf
علم به متافیزیک نیاز دارد زیرا اساس هر علم تجربی بر مبنای متافیزیک است ( زیرا متافیزیک بینش کلی به جهان است)
 hence that every empirical science requires some sort of metaphysical foundation
دانشگاه بوفالو در نیویورک
http://ontology.buffalo.edu/06/Lowe/Lowe.pdf
چرا علم به متافیزیک نیاز دارد؟ در این کتاب سعی نشان داده شده است که  علم تجربی از متافیزیک عقلانی استقبال میکند، لازم به ذکر است که متافیزیک عقلانی جهان خارجی را واقعی و مستقل از  افکار ما میداند
 "Why Science Needs Metaphysics" deplores this state of affairs and attempts to correct it by reviving rational metaphysics as well as some of the sound ideas of the Vienna circle. (A rational metaphysics maintains that the world around us is real, and has a specific nature independent of our thoughts or feelings.)
دانشگاه استنفورد
https://searchworks.stanford.edu/view/7105613