محور شیطان - Axis of evil
ما انسان ها ناز پرورده خدا بوده ایم مقاله ای فوق العاده زیبا از دانشمند خداباوری استاد فریدمن
چرا مرکزی بودن زمین مورد توجه است؟ مرکز بودن از آنجا که یک موقعیت ویژه است یک جایگاه ویژه ای هم به صاحب  آن میدهد، لذا اصل کپرنیکی با مرکز قرار دادن خورشید جایگاه ویژه ما را دچار تزلزل کرد.این اصل در قرن 20 ام تعمیم یافت و به اصل کیهان شناختی مشهور شد که  بیان میدارد جهان در مقایس های بزرگ "ایزوتروپیک و همگن" است و هیچ  نقطه ای در کیهان نسبت به نقطه ای دیگر ارجحیت ندارد که از پیامد های این اصل خارج شدن زمین از یک جایگاه ویژه است.....
   محور شیطان
وانگهی امروزه شواهد بسیار عظیم و غیر قابل انکار حتی برای آتئیست ها وجود دارد که ما در جایگاه بسیار ویژه ای در این پهنه هستی ایستاده ایم و این جایگاه ویژه حتی زمانی که ستارگان و کهکشان ها نبودند مورد توجه بوده است! از آنجا که این شواهد با پارادایم های علمی و مدل استاندارد سازگاری ندارد دانشمندان نام آن را محور شیطان Axis of evil گذاشتند که خود گویای آن است آنها وجود چنین ناهنجاری را مغایر با "اصل کپرنیکی" و "پارادایمی که آن را درک میکنند" میدانند!همه چیر در عکس زیر پنهان شده است (عکس پست)
این عکس جهان ما را زمانی که یک نوزاد بود (380,000 سال بعد از بیگ بنگ) نشان میدهد که از طریق تابش های پس زمینه کیهانی بدست آمده است. در سال 1965 دو دانشمند متوجه وجود این تابش ها شدند سپس دانشمندان برای درک بهتر این تابش ها ماهواره COBE را به فضا پرتاب کردند که بعد از جمع آوری اطلاعات متوجه یک ناهنجاری در این تابش ها شدند تا جایی که هاوکینگ میگوید: اگر این بزرگ ترین کشف کل تاریخ نباشد بزرگترین کشف هزاره است!!!!
وانگهی دانشمندان قادر نبودند بر اساس درکی که از پاردایم های روز داشتند وجود چنین ناهنجاری معناداری را بپذیرند، آنها دوباره یک ماهواره دقیق تر به نام WMAP را به فضا پرتاب کردند و دوباره همان ناهنجاری را مشاهده کردند!اینبار کار بیخ پیدا کرد تا جایی که یک آتئیست  به نام لارنس کراوس که معرف حضور بیشتر آتئیست های ایران هستند و کتابی به نام جهانی از هیچ را هم نوشته اند, فرمودند: "ما واقعآ در مرکز جهان هستیم!"
But when you look at CMB map, you also see that the structure that is observed, is in fact, in a weird way, correlated with the plane of the earth around the sun. Is this Copernicus coming back to haunt us? That's crazy. We're looking out at the whole universe. There's no way there should be a (((((  correlation of structure with our motion of the earth around the sun - the plane of the earth around the sun - the ecliptic. That would say we are truly the center of the universe. The new results are either telling us that all of science is wrong and we're the center of the universe
https://www.edge.org/conversation/lawrence_m_krauss-the-energy-of-empty-space-that-isnt-zero
اما کراوس با بک گراند آتئیستی نمیتوانند چنین ناهنجاری را بپذیرند و اعتقاد دارد یا اطلاعات دقیق نیستند یا چیز های ناشناخته و عجیبی در تابش های پس زمینه وجود دارند و یا تئوری های حال حاضر اشتباه هستند. لذا اجماع بین دانشمندان شکل نمیگیرد و اینبار یک ماهواره با 10 برابر دقت بیشتر و با قدرت بالا به اسم پلانک را در سال 2009 به فضا پرتاب میکنند. در این حین که پلانک در حال جمع آوری اطلاعات بود مقالاتی نوشته شد که به خطا های ابزاری و یا تاثیرات کهکشانی و خطاهای سیستماتیک روی این ناهنجاری تاکید داشت. از جمله این مقالات میتوان به مقالات زیر اشاره داشت.
https://arxiv.org/abs/1009.2701v1
https://arxiv.org/abs/0907.2731v3

 وانگهی این بار هم پلانک در سال 2013 ضربه نهایی را زد و نتایج یکسان با دو ماهوراه پیشین بدست آورد. لذا راهی برای دانشمندان نماند جز تعریف و تمجید از این ناهنجاری و کار به جایی رسید که آژانس فضایی اروپا اعتراف کرد؛"ما راهی نداریم جز اینکه یک فیزیک جدید اختراع کنیم که بتواند این ناهنجاری را پیش بینی کند"
But because precision of Planck’s map is so high, it also made it possible to reveal somepeculiar unexplained features that may well require new physics to be understoodThe fact that Planck has made such a significant detection of these anomalies erases any doubts about their reality; it can no longer be said that they are artefacts of the measurements. They are real and we have to look for a credible explanation,” says Paolo Natoli of the University of Ferrara, Italy
“Our ultimate goal would be to construct a new model that predicts the anomalies and links them together. But these are early days; so far, we don’t know whether this is possible and what type of new physics might be needed. And that’s exciting,” says Professor Efstathiou
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Planck/Planck_reveals_an_almost_perfect_Universe
آری حال که درک شما از پارادایم کنونی به هم ریخته ناگزیر هستید یک فیزیک جدید بسازید تا با پیش زمینه کرپنیکی بتوانید بر مبنای آن این ناهنجاری معنادار را توضیح دهید!

به نقل از دکتری فیزیک دانشگاه میشیگان dragan huterer نفشه CMB الگوهای پیچیده از نقاط سرد و گرم هستند که به صورت یک کره سماوی اطراف زمین واقع میشوند که این الگو ها به طرز معجزه آسایی در صفحه منظومه شمسی و صفحه زمین/خورشید تراز میشوند! گویی بالا و پایین معنا دارد و جایی که این تفاوت را ایجاد میکند صفحه ecliptic زمین/خورشید است!
the cosmic microwave background (CMB) is a relic from the early universe. Scientists represent it as a complex pattern of warm and cool spots, or “lobes,” projected onto the celestial sphere around Earth. The patterns, which reflect large-scale structures present in the early universe, line up with the solar system in strange and as-yet-unexplained ways
به بیانی دیگر به نظر میرسد بر خلاف تصور کرپنیکی جهان ایزوتروپیک نیست و یک جهت ویژه و ارجح Preferred direction در جهان وجود دارد که این جهت ویژه وابستگی معناداری با صفحات دایرة البروج ecliptic plane و استوای سماوی  celestial equator برقرار میسازد.همچنین این دکترای کیهان شناس ادعا میکند زمانی که جهان که یک نوزاد بود از هندسه منظومه شمسی خبر داشته است که پیامد های مذهبی فوق العاده ای به همراه دارد، گویی خدا در همان لحظات ِ اولیه ی خلقت ما را نشانه گذاری کرده است! لذا ایشان معتقد هستند ما باید بر روی فرضیه های اساسی کیهان شناسی مدرن و فرآیند های حاصل در بیگ بنگ تجدید نظر کنیم!
how could the early universe possibly have “known” about the solar system’s geometry when it developed 4.5 billion years ago? Moreover, solving the mystery of cosmic alignments may ultimately require us to revise some bedrock assumptions of modern cosmology and what happened in the first moments after the Big bang
http://www-personal.umich.edu/~huterer/PRESS/CMB_Huterer.pdf

مقالات بیشتر در رابطه با ارتباط این محور با صفحات استوای سماوی و خورشید/زمین.
The largest structures in the microwave sky, the quadrupole and octopole, are aligned with  one another and with physical directions or planes – the dipole direction and the Ecliptic  plane. These alignments, first observed and discussed in the one-year WMAP data, have  persisted throughout WMAP’s subsequent data releases, and are now confirmed in the  one-year Planck data
https://arxiv.org/pdf/1311.4562v3.pdf
Particularly puzzling are the alignments with solar system features. Our studies  indicate that the observed alignments are with the ecliptic plane, with the equinox or with the CMB dipole, and not with the Galactic plane: the alignments of the quadrupole and octopole planes with the equinox/ecliptic/dipole directions are much more significant than those for the Galactic plane
https://arxiv.org/pdf/1004.5602.pdf
they are oriented (with respect to their shared axis) such that the ecliptic carefully separates the  strongest extrema in the north from the weaker extrema of the south
https://arxiv.org/pdf/1201.2459.pdf
Matias Zaldarriaga of Harvard University and  Andrew Hamilton of the University of Colorado at Boulder noticed that the preferred axes of the quadrupole modes, on the one hand, and of the octopole modes, on the other, were remarkably closely aligned. But what was most surprising was that the pair of hemispheres that were the most different were the ones lying above  and below the ecliptic, the plane of the earth’s orbit around the sun
https://www.researchgate.net/publication/7692947_Is_the_Universe_Out_of_Tune
The correlation of the normals with the ecliptic poles suggest an unknown source or sink of CMB  radiation or an unrecognized systematic
http://www-personal.umich.edu/~huterer/Papers/lowell.pdf

وانگهی بعد از گذشت 3 سال نه تنها حضور این محور در معادلات کم رنگ تر نشده است بلکه شواهد ِ جدیده به دست آمده نشان میدهد که محور فوق  محور همه چیز Axis of everything است که خاستگاه غیر کیهانی دارد که مجله newscientists در چاپ 29 اکتبر 2016 خود به آن اشاره کرده است!
از جمله رابطه این محور با ثابت ساختار ریز، گردش کهکشان ها، شتاب انبساط جهان و چندین مورد دیگر که در مقاله مربوطه اشاره شده است.
This would be not just an axis of evil, but an axis of everything”But it’s not just the microwave ripples that seem odd.Wen Zhao, a physicist at the University of Science and Technology of China in Hefei, has been collecting a host of other observations that appear to line up with the axis of evil. They include themovement of galaxies across the universe aswell as the direction inwhich spiral galaxies’arms curl.Not only that, but measurements of such unrelated phenomena as the temperature of the microwave background radiation, the value of the fine structure constant responsible for atomic structure, and even the acceleration of the universe’s expansion also all seem to vary as we move along that axis.Most oddly of all, these alignments point in the very
direction that the solar system is moving through space
https://www.newscientist.com/article/mg23230970-700-cosmic-coincidences-everything-points-in-one-direction/