اشخاص بی دین به طور چشمگیر و قابل ملاحظه بیشتر در زندگی نسبت به افراد وابسته به دین اقدام به خودکشی میکنند. اشخاص بی دین در بین افراد مورد پژوهش قرار گرفته معمولا جوان تر، کمتر ازدواج کرده، دارای فرزند کمتر و دارای روابط اجتماعی کمتر با خویشاوندان خود بودند! این اشخاص دلایل کمتری برای ادامه دادن به زندگی خود داشتند. بر علاوه اشخاص بی دین در زندگی خود هوسبازتر و پرخاشگرتر و خشن تر یافت میشدند! نتایج مطالعات نشان داده وابستگی به دین با میزان کمتر رفتارهای خودکشی گرایانه در بیماران افسرده مرتبط است. بعد از.....
نقد بیخدایی

کنترل کردن فاکتورهای غیره، مشخص شد که مخالفت های اخلاقی و معنوی با خودکشی در اشخاص وابسته به دین بیشتر و سطح تجاوز، خشونت و پرخاشگری در این افراد کمتر بوده که ممکن است به عنوان یک فاکتور محافظتی در برابر خودکشی بایستد. این مطالعات میتواند برای یافتن استراتژی های جدید درمانی در مبارزه با پدیده خودکشی به کار گرفته شود.
منبع
Source: American Journal of Psychiatry
Volume 161, Issue 12, pp. 2303-2308