مبلغ کمونیسم شوروی!!!
تاپیش از سال1952سارتر متقد کمونیسم شوروی بود که این را در نمایشنامه ای باعنوان دست های کثیف و همینطور با نقدهایی که به اردوگاه کار اجباری در مجله عصر جدید می شد نشان می داد او بدنبال یک شکل مدرن از سوسیالیسم بود که خود را از کمونیسم جدا کند در اینجا بود که تغییر اتفاق افتاد از سال 1952تا سال 1956او طوری حرف میزد که میشد گفت که تبدیل به سخنگوی تبلیغات سیاسی شوروی شده است .....
   نقد سارتر
او دقیقا در همان زمان که همه داشتند از وجود کمپ های کار اجباری و سایر شقاوت های رژیم شوروی آگاه می شدند به آمریکا حمله و از شوروی حمایت کرد
این تغییر ابتدا خود را در کتاب "کمونیست ها و صلح" نشان داد(Les communistes et la paix)...این مقالات باعث شدند بنظر برسد که او از شوروی استالین و گولاک ها حمایت می کند.
تایید آزادی بیان در شوروی در دوره ای که بحث اردوگاه های کار مطرح بودند!!!
سارتر در سال 1954به شوروی رفت و دریک سری از مصاحبه هایی که در روزنامه های دست چپی لیبراسیون منتشر شد اعلام کردکه در شوروی برای نقد رژیم آزادی کامل وجود دارد
سارتر حتی از خروشچف انتقاد کرد چون او استالین را محکوم کرده بود
سارتر با آکساندر سولژنیستین که مشهورترین منتقد شوروی بعدازجنگ جهانی دوم بود از در دشمنی در آمد در آن سالها دشمنان شوروی از نظر سارتر مشتی تبهکار بودند.

کتاب فیلسوفان بدکردار ص277