توضیحات دو دانشمند تکامل گرا در زمینه فسیل های میمون های انسان نما
نفر اول پروفسور کاپن است ، وی به اتفاق گروهش به این نتیجه رسیدند که:لوسی یک گونه معمولی درخت نشین بوده و اصلا هم راست راه نمی رفته است توجه داشته باشید که این حرف را یک زیست شناس عادی نمی زند ، بلکه گوینده آن یکی از نامدار ترین پژوهشگران فرانسوی است ، کسی که با یک گروه کامل از محققان ، تمام زندگانی خود را صرف تحقیق و مطالعه بر روی لوسی و دیگر میمون نماها کرده اند . 1
نفر دوم پژوهشگر ارشد ، لرد زوکرمن است . وی می نویسد.....
  نقد فسیل لوسی
به راستی پس از بررسی و مقایسه جمجمه آسترالوپیتیکوس با نمونه های انسانی و میمون ها ، جای هیچ پرسشی باقی نمی ماند که این گونه ها با همه جزییاتش یک میمون است و کمترین تفاوتی با آن ندارد 2

داروین :
اگر نظریه من حقیقت داشته باشد ، باید به طور قطع گونه های واسط بی شماری وجود داشته باشد.

[1] L.Hellemans:Resten met een gouden randje, Intermediar,Vol.30,No.47(25 november 1994) pp,27,29.
[2]S . Zuckerman:Correlation Of Cheng in the Evolution Of Higher primates , In J . Huxley,A . C Hardy , E.B.Ford(eds):Evolution as a process,Allen & Unwin Ltd ., London,1958,p.307