اگر نیروی قوی هسته ای رو نداشتیم هیچ چیزی برای نگه داشت پروتون ها و نوترون ها در اطراف هسته وجود نداشت، بنابراین هیچ اتمی بوجود نمی امد و در نتیجه شیمی هم نبود،
یا اگر در نیروی قوی هسته ای که اتم ها را بهم پیوند داده است اگر قدرت این نیرو قرار بود فقط به اندازه یک بخش بر ۱۰۰۰۰ میلیارد، میلیارد، میلیارد کاهش پیدا کند در این تنها عنصری که در جهان باقی میماند هیدروژن بود، و عناصر شیمیایی برای حیات ثباتی نداشتند و باز هم حیات شیمیایی امکان وجود نمیافت.....

نیروی هسته ای قوی
و ما هم الان نبودیم،
اگر نیروی قوی هسته ای بیشتر بود تمام هیدروژن به هلیوم تبدیل میشد هنگام بیگ بنگ یا انفجار بزرگ و در نتیجه ستاره های با طول عمر دراز نبودند مثل خورشید و حتی بی هیدروژن اب هم نبود و در نتیجه حیات و شیمی پیچیده نبود و ما اینجا نبودیم،
جدا از همه اینها باز بیشتر شدن نیروی قوی هسته ای از مقدار اکنون با عث میشد تشکیل کربن و اکسیژن در ستاره ها با مشکل مواجه میشد و باز هم ما اینجا نبودیم.
بیشک همه این طراحی های دقیق و ظریف و زیبا نشان از امضای یک افریدگار است در جهان برای خردمندان و علم دوستان است.
Conclusion 
If the strong nuclear force was weaker than it is, the chemical elements needed for life would not be stable, and we would not be here.
if it were stronger, all the hydrogen in the universe would have been burned to helium in the Big Bang. As a result, there would be no long-lived stars like the sun, and no water. There would probably be no complicated chemistry in the universe, and we would not be here. 
(But even if this argument fails – see below - the production of carbon and oxygen in stars would be greatly reduced if the strong nuclear force was stronger, so we would probably not be here.
Rees, M, ‘Just Six Numbers: the deep forces that shape the universe’ Basic Books, 2000 p.
Barrow, J D and Tipler, F J, ‘The Anthropic Cosmological Principle’ Oxford University Press 
1986, p. 327
http://home.messiah.edu/~rcollins/Fine-tuning/FT.HTM
http://www.focus.org.uk/strongforce_long.pdf