آیا فرگشت دین را رد میکند؟ آیا علم خدا را دفن کرده است؟ گه گاهی  این جملات بی پایه و غیر حرفه ای از بیخدایان شنیده میشود که در این پست با چند نقل قول از سایت ها معتبر جهان به نقد این ادعا میپردازیم
همه افراد مذهبی یکسان نیستند.....
  آیا علم و دین مخالف هم هستند
تغییرات دینی زیادی در بین دینداران بوجود آمده است بنابراین این برداشت نادرستی است که  دانشمندان مذهبی را بنیادگرا خطاب کنیم در حالیکه  بیش از نیمی از دانشمندان خود را مذهبی معرفی کرده اند که این آمار چشمگیری  است
Not all religious people are the same: there are great variations in religious belief, practice and denominational affiliation. This means that it is downright erroneous to depict all religious people in science as fundamentalists . Almost half of all Scientists describe themselves as religious, which is an eye-opening statistic
ژورنال نیچر
http://www.nature.com/nnano/journal/v4/n11/full/nnano.2009.321.html
خلقت یک مفهوم فلسفی است: باور به این که جهان در وجود، به چیزی غیر از خودش متکی است. به عنوان یک اصطلاح فلسفی، "خلقت" از نظر تجربی، یک باور غیر قابل آزمایش است... (مفهوم مقابل آن که به همان مقدار غیرقابل آزمون است، خلق نشدن جهان یا به خود متکی بودن جهان [در به وجود آمدن] است.
Creation" is a philosophical concept: it is the belief that the universe depends for its existence upon something or some being outside itself. As a philosophical term, "creation" is an empirically untestable belief... (A contrary and equally untestable philosophical assertion would be that the universe is uncreated, or self-subsistent.)
مرکر آموزش علوم
https://ncse.com/library-resource/god-evolution
یک دست هدایتگر تکامل می توانسته است وجود داشته باشد، حتی پیش از پیدایش انسان. تنها به این دلیل که مردم آن جا نبوده اند تا ببینند، به این معنی نیست که چیزی برای مشاهده نبوده است.
A guiding hand in evolution could exist, even in the time before humans came around. Just because people were not there to observe does not mean that there was nothing to observe.
سایت معتبر تکامل
http://www.talkorigins.org/faqs/faq-god.html

اکتشافات علمی در مورد تکامل احتمالا موضوع ادیان را بیشتر تقویت میکنند. زیرا خداوند به همان اندازه که در تاریخ خود را آشکار کرده است، در طبیعت هم تجلی یافته است. وقتی که ادعا میشود تنها،  جهان بینی علمی معتبر است در واقع این تفکر باعث ضربه زدن به علم میشود زیرا باعث جابه جایی بین علم و دین و فلسفه و زیباشناسی میشود
Future scientific discoveries about evolution will presumably enrich religion and theology, since God reveals himself through the book of nature as well as through redemptive history. Science, however, performs a disservice when it claims to be the only valid form of knowledge, displacing the aesthetic, the interpersonal, the philosophical, and the religious.
رشد اخیر جهان آتئیسیم میتواند یک نشانه شوم باشد که در صورت عدم بررسی میتواند همانند قرن نوزدهم باعث یک جنگ بی معنی بین علم و دین شود
 The recent outburst of atheistic scientism is an ominous sign. If unchecked, this arrogance could lead to a resumption of the senseless warfare that raged in the nineteenth century
دانشگاه ناوارا اسپانیا
http://www.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/god-and-evolution
کوین استدلال میکند که خدا و علم هیچگونه تضادی ندارند و اینکه خدا با متد تجربی قابل اثبات نیست به این معنی نیست که وجود دارد بلکه نشان میدهد حوزه فراطبیعت متفاوت از طبیعت است. همچنین نیازی به اثبات خدا نیست بلکه همان ایمان به وجود خدا هم کافیست
او توضیح میدهد که من حتی نمیتوانم به دو میلیون سال قبل برگردم و  درستی قانون گرانش را در کهکشان اندرومدا آزمایش کنم!! بهترین کاری که میتوانیم بکنیم این است که فرض کنیم این قانون در دو میلیون سال گذشته نیر برقرار بوده است و سپس با این فرض به شناخت جهان بپردازیم. بنابراین در خود علوم تجربی هم چیزی اثبات نمیشود (و در اینجا نیز ایمان گرایی نقش اساسی را دارد)
Explained Coyne: I can’t even get to the Andromeda Galaxy, 2 million light-years away, to test whether gravity works. The best you can do is make an assumption and then discover the universe with that assumption and find out at the end that there’s not a proof, but a coherence.
دانشگاه کرونل
http://news.cornell.edu/stories/2013/11/jesuit-god-and-science-are-not-incompatible

من میخواهم در مورد یک تصور غلط در مورد علم فیزیک صحبت کنم. بعضی از مردم بر این باورند که بین علم و دین جنگ و نزاع وجود دارد. من نمیخواهم که طرف دین را بگیرم اما علم فیزیک به بینش دینی احترام زیادی میگذارد.  من میخواهم یک نقل قول از انیشتین بیان کنم ، او میگفت علم بدون دین  ناتوان است و دین بدون علم کور است. گر چه انیشتین خود را به خدای تئیسم باور نداشت اما خود را دین دار میدانست. من فکر میکنم که آمیزش دین و علم میتواند خیلی جالب و جذاب باشد
I’d like to address another misconception about science and physics in particular. Many people assume that there is a war between religion and science to explain our universe and that there is a bitter hatred between the two sides. I cannot speak for the side of religion, but on the side of physics, there is generally respect for religion and a faith-based view of the world. I would like to mention a quote from Albert Einstein: “Science without religion is lame, religion without science is blind.” Einstein, although he did not believe in a personal God, did consider himself a religious man, and I think that his amalgamation of science and religion is interesting.
دانشگاه پنسیلوانیا
https://sites.psu.edu/jakewisser0308/2012/09/27/is-physics-getting-closer-and-closer-to-god/
از آنجا که طبیعت گرایی روش شناختی (نه فلسفی)  پایه علم را تشکیل میدهد، علم هیچ نظری در مورد فراطبیعت نمیدهد. فراطبیعت ممکن است وجود داشته باشد اما خارج از حوزه علم است.
 Since methodological naturalism is concerned with the practice of science (in particular, with the kinds of entities and processes that are invoked), it does not make any statements about whether or not supernatural entities exist. They might exist, but lie outside of the scope of scientific investigation.
دانشگاه استنفورد
https://plato.stanford.edu/entries/religion-science