آیا فرگشت دین را رد میکند؟ آیا علم خدا را دفن کرده است؟
گه گاهی  این جملات بی پایه و غیر حرفه ای از بیخدایان شنیده میشود که در این پست با چند نقل قول از سایت ها معتبر جهان به نقد این ادعا میپردازیم

Not all religious people are the same: there are great variations in religious belief, practice and denominational affiliation. This means that it is downright erroneous to depict all religious people in science as fundamentalists . Almost half of all Scientists describe themselves as religious, which is an eye-opening statistic.
همه افراد مذهبی یکسان نیستند.....
  آیا علم و دین مخالف هم هستند
تغییرات دینی زیادی در بین دینداران بوجود آمده است بنابراین این برداشت نادرستی است که  دانشمندان مذهبی را بنیادگرا خطاب کنیم در حالیکه  بیش از نیمی از دانشمندان خود را مذهبی معرفی کرده اند که این آمار چشمگیری  است
http://www.nature.com/nnano/journal/v4/n11/full/nnano.2009.321.html

Creation" is a philosophical concept: it is the belief that the universe depends for its existence upon something or some being outside itself. As a philosophical term, "creation" is an empirically untestable belief... (A contrary and equally untestable philosophical assertion would be that the universe is uncreated, or self-subsistent.)
خلقت یک مفهوم فلسفی است: باور به این که جهان در وجود، به چیزی غیر از خودش متکی است. به عنوان یک اصطلاح فلسفی، "خلقت" از نظر تجربی، یک باور غیر قابل آزمایش است... (مفهوم مقابل آن که به همان مقدار غیرقابل آزمون است، خلق نشدن جهان یا به خود متکی بودن جهان [در به وجود آمدن] است."
https://ncse.com/library-resource/god-evolution

A guiding hand in evolution could exist, even in the time before humans came around. Just because people were not there to observe does not mean that there was nothing to observe.
یک دست هدایتگر تکامل می توانسته است وجود داشته باشد، حتی پیش از پیدایش انسان. تنها به این دلیل که مردم آن جا نبوده اند تا ببینند، به این معنی نیست که چیزی برای مشاهده نبوده است."
http://www.talkorigins.org/faqs/faq-god.html