آیا تیغ اوکام به کارتان می آید؟ دیده شده است که برخی آتئیست ها بوسیله سو استفاده از منطق اوکام سعی میکنند که آفرینش جهان را از هیچ بدانند. و حالا پاسخی از استاد فریدمن
تیغ اوکام در علم که به اصل پارسمونی یا سادگی هم معروف است , تنها به عنوان یک ابزار اکتشافی برای تکمیل و توسعه مدل ها مورد استفاده قرار میگیرد نه یک داور بین مدل های موجود!.....
   تیغ اوکام
In science, Occam's razor is used as a heuristic technique (discovery tool) to guidescientists in the development of theoretical models, rather than as an arbiter betweenpublished models.[8][9] In the scientific method, Occam's razor is not considered an irrefutable principle of logic or a scientific result; the preference for simplicity in the scientific method is based on the falsifiability criterion
https://en.wikipedia.org/wiki/Occam's_razor

مثال های نقض زیادی در تاریخ علم وجود دارد که بر خلافش بوده است!
1. دانشمندان مشاهده میکردن هر موج مادی در یک بستر مادی منتشر میشود پس نظریه اتر را برای انتشار نور مطرح کردند که اجماع علمی در آن زمان روی این نظریه بود. وجود اتر از یک سو بسیار ساده بود زیرا با مشاهدات همخوانی داشت از سوی دیگر بسیار پیچیده تر از عدم وجود اتر بود اما دانشمندان اینجا تیغ اوکام را به کار نگرفتند تا اینکه بعد ها
اثبات شد انتشار نور نیاز به بستر مادی برای ندارد.
2. نظریه ذره ای نور نیوتن ساده تر از نظریه موجی هویگنس بود که بعدها آزمایشات یانگ نظریه هویگنس را تقویت کرد و امروزه از اصل پیچیده تری چون دوگانه انگاری موج-ذره سخن به میان است!
3. مثال نقض دیگر نظریه اتمی بود اینکه مواد از بلاک های به نام اتم درست شده اند بسیار ساده تر از مدل اتمی جان دالتون بود که پیشت انگاشت های بیشتری داشت و حتی بسیاری از پوزیتیویست های منطقی و همچنین دانشمندانی چون ارنست ماخ تا سال 1905 که انیشتین تز حرکت براونی را بدهد حاضر به پذیرس جزء دار بودن اتم ها نبودند! لذا وفادار ماندن به تیغ اوکام میتواند علاقه شما به تئوری های نادرست را بیشتر کند!
4. هر آینه از این اصل میتوان بر ضد خودتان استفاده کرد: برای نمونه اگر بیگ بنگ از هیچ به وجود آید بسیار ساده تر از مدل جهان های موازی و ابرجهان است که مکانیزم و پیش انگاشت هایی پیچیده ای دارد که حتی برای خود دانشمندان مشکل ساز و غیر قابل فهم است!