آیا علم چیزی را اثبات میکند؟ آیا نظریات علمی قطعی و یقینی هستند؟ در این پست به نقد این ادعا میپردازیم
حتی فکت های علمی که بالاترین درجه اطمینان را دارند نیر ممکن است در آزمایش های آینده غلط باشند
 Some facts may be false when re-tested with better instruments.
از ناسا
https://www.nasa.gov/pdf/371711main_SMII_Problem23.pdf
.....
  رابطه ساینس و رئالیسم
آیا در علم چیزی اثبات میشود؟ آیا اثبات گرایی در علم جایی دارد؟
تصورات غلط درباره علم از دانشگاه برتر جهان دانشگاه برکلی...تصور غلط شماره 1 : علم مجموعه ای از حقایق است ، تصور غلط شماره 3: دانشمندان فقط از یک روش واحد علمی پیروی میکنند ، تصور غلط شماره 11: علم، ایده ها را اثبات میکند!!، تصور غلط شماره 13: یک فرضیه میتواند به یک قانون تبدیل شود!!
Science is a collection of facts ... There is a single Scientific Method that all scientists follow ... Science proves ideas ... If evidence supports a hypothesis, it is upgraded to a theory. If the theory then garners even more support, it may be upgraded to a law
دانشگاه برکلی
http://undsci.berkeley.edu/teaching/misconceptions.php
دانشی که توسط علم فراهم شده است همیشه به روی سوالات جدید و تجدید نظر باز است. هیچ نظریه علمی یک بار برای همیشه اثبات نشده است، چرا؟ چون ساینس همیشه بدنبال شواهد جدید است و ممکن است مشکلات نظریه های پذیرفته شده فعلی را آشکار کنند. ایده کاملا  پذیرفته شده امروزی میتواند با نور مدارک فردا  اصلاح شود و یا حتی باطل شود.
The knowledge that is built by science is always open to question and revision. No scientific idea is ever once-and-for-all "proved." Why not? Well, science is constantly seeking new evidence, which could reveal problems with our current understandings. Ideas that we fully accept today may be rejected or modified in light of new evidence discovered tomorrow.
دانشگاه برکلی
http://undsci.berkeley.edu/article/0_0_0/whatisscience_04

ساینس چیزی را اثبات نمیکند!! فقط یک توضیح در مورد جهان است
Although science does not provide proofs, it does provide explanations
سایت دانشگاهی
http://humanorigins.si.edu/about/broader-social-impacts-committee/science-religion-evolution-and-creationism-primer
مفهوم اثبات هیچ جایگاهی در علم ندارد، بسیاری از افراد که بطور فعالانه تلاش علمی ندارند ، علم را  به  شکل ساختار یافته درک نمیکنند( و به اشتباه میگونید علم بدنیال اثبات است) . بنابراین دانشمندان هیچوقت نمیتوانند چیزی را اثبات کنند!!
However, the concept of proof has no place in science. Many people who do not actively practice science do not understand that science is structured so that scientists can never prove anything.
دانشگاه نبراسکا
http://agbiosafety.unl.edu/science.shtml
ساینس یک پروسه منطقی و اثبات پذیر در مورد جهان نیست
science does not produce logically indisputable proofs about the natural world
دانشگاه کلرادو
http://sciencepolicy.colorado.edu/publications/special/oreskes_science_and_public_policy.pdf

بجز در ریاضیات در بخش های دیگر ، علم نمیتواند هیچ چیزی را اثبات کند. نتایج ممکن است که از ایده با ایده ای دیگر حمایت کنند، آنها ممکن است به جهت خاصی اشاره کنند. آنها ممکن است به نفع یک فرضیه و یا فرضیه دیگر باشند ; اما هیچکدوم از آنها را اثبات نمیکند
Outside of mathematics, science doesn’t prove anything. Results may support one idea or another; they can point in certain directions; they may favor one hypothesis or another. But they don’t prove.
دانشگاه براندیس
https://blogs.brandeis.edu/sciencewhys/2017/03/18/zero-percent-proof
وقتی نظریات قدیمی نتوانند مشاهدات جدید را توضیح دهند ، جای خود به نظریات جدید میدهند اما این بدان معنی نیست که نظریات قدیمی غلط هستند یا اینکه حقیقت ندارند، تنها چیزی که میشه گفت این است که نظریات قدیمی یک سری محدودیت دارند که باعث میشود نتوانند همه چیز را توضیح دهند
When an old theory cannot explain new observations it will be (eventually) replaced by a new theory. This does not mean that the old ones are wrong or untrue, it only means that the old theory had a limited applicability and could not explain all current data
نظریات علمی درجات مختلفی از قابلیت اطمینان را دارند و یک نفر میتواند در رنج مختلفی از  اطمینان به آنها توجه کند اما هیچ کدام از آنها به درجه اطمینان و یقین نمیرسند
Scientific theories have various degrees of reliability and one can think of them as being on a scale of certainty.but none of them ever actually reach it.
دانشگاه ریورساید کالیفرنیا
http://physics.ucr.edu/~wudka/Physics7/Notes_www/node8.html
فکت های علمی نهایی و یقین آور نیستند و ممکن است فردا کنار گذاشته شوند
however, is never final and what is accepted as a fact today may be modified or even discarded tomorrow
مرکز آموزش علوم
https://ncse.com/library-resource/definitions-fact-theory-law-scientific-work