در پست علم و متافیزیک نشان دادیم که علم هیچ التزامی به ماتریالیسم ندارد و فقط وجود ماده را فرض میکند. نظریات جدید دنیای علمی نیز به ماتریالیسم اعتنایی ندارند و بنیان جهان را به شکل دیگری فرض کرده اند
  ساینس و ماتریالیسم
جهان شبیه سازی شده ( جهان ما مانند یک بازی ویدئویی است و اصالت ندارد)
نیک بوستروم استاد فسلفه و منطق دانشگاه آکسفورد استدلال میکند: 1-گونه ی انسانی احتمالا  قبل از رسیدن به مرحله فوق انسانی ، منقرض میشود. 2- تمدن های پسا انسانی بعید است که شبیه سازی تاریخ تکاملی خود را به مقدار زیادی اجرا کنند. 3- در نتیجه ما تقریبا با اطمینان کامل در یک شبیه ساری کامپیوتری زندگی میکنیم
The human species is likely to go extinct before reaching a “posthuman” stage ... Any posthuman civilization is very unlikely to run a significant number of simulations of its evolutionary history ... We are almost certainly living in a computer simulation
دانشگاه واشنگتن
http://www.washington.edu/news/2012/12/10/do-we-live-in-a-computer-simulation-uw-researchers-say-idea-can-be-tested/
برهان نیک بوستروم در دانشگاه ماساچوست
ARE YOU LIVING IN A COMPUTER SIMULATION?  BY NICK BOSTROM
http://www.faculty.umb.edu/gary_zabel/Courses/Parallel%20Universes/Texts/Are%20You%20Living%20in%20a%20Computer%20Simulation.htm
بخش زیادی از دانشمندان نظیر نیل دگراس تایسون و ایلان ماسک نیز معتقدند که ما در یک جهان شبیه سازی شده کامپیوتری زندگی میکنیم. در این رابطه تایسون میگوید: من فکر میکنم که شانس شبیه سازی بودن ما بسیار بالا است.  همچنان که ایلان ماسک گفت: شانس اینکه جهان ما واقعی باشد ، یک از هزار هزار میلیون است
For Elon Musk and Neil deGrasse Tyson, there’s a good chance that our entire exis­tence is a pro­gram on someone else’s hard drive, that we’re the play­things of our tech­no­log­i­cally advanced future descen­dants. “I think the like­li­hood may be very high,” Tyson said. “We would be drooling, blithering idiots in their pres­ence.” As Musk put it, “There’s a bil­lion to one chance we’re living in base reality.”
دانشگاه نورت ایسترون
http://www.northeastern.edu/cos/2016/12/3qs-living-matrix-style-simulation/

جهان ریاضی (جهان ما از آبژه های ریاضی تشکیل شده و بنیان آن مادی نیست)
جهان ریاضی یکی از عمیقترین سوالات واسط بین فیزیک و فسلفه است ، چرا ریاضیات به نحو چشمگیری قادر به توصیف کیهان است؟  معروف است که گالیله میگفت جهان ما به زبان ریاضی نوشته شده است و حالا مکس تگمارک پروفسور دانشگاه mit ( بالاترین دانشگاه دنیا) میگوید که جهان ما جوهر ریاضی دارد. ( نه ماده)
Our Mathematical Universe boldly confronts one of the deepest questions at the fertile interface of physics and philosophy: why is mathematics so spectacularly successful at describing the cosmos? Galileo famously said that the universe is written in the language of mathematics. Now Max Tegmark says that the universe IS mathematics
دانشگاه mit
http://space.mit.edu/home/tegmark/mathematical.html
من استدلال میکنم که که با تعریف گسترده از ریاضیات، میتوان آن را به شکل ایده جهان ریاضی ساختار بندی کرد که بر این اساس جهان فیزیکی ما ساختار ریاضی و انتزاعی دارد
I argue that with a sufficiently broad definition of mathematics, it implies the Mathematical Universe Hypothesis (MUH) that our physical world is an abstract mathematical structure.
مکس تگمارک _ آرکایو
https://arxiv.org/abs/0704.0646
ما ریاضیات را اختراع نمیکنیم،  فقط انها را کشف میکنیم ، ما فقط سمبل و نشانه هایی برای توصیف ریاضیات را اختراع کرده ایم ( نه خود ریاضیات را)
That is, we don't invent mathematical structures – we discover them, and invent only the notation for describing them.
ساینتیفیک امریکن
https://www.scientificamerican.com/article/is-the-universe-made-of-math-excerpt

اطلاعات فرامادی ( اطلاعات مادی نیست بلکه چیزی فراتر از آن است)
ما از طریق راه های مختلف نشان میدهیم که نظریه اطلاعات با حوزه فیزیکی رابطه دارد اما در نهایت این ادعا را در میکنیم که مبنای فیزیکی و مادی برای نظریه اطلاعات باعث فهم بهتر آن میشود
We will consider a variety of ways in which physics seems to affect computation, but will ultimately argue to the contrary: rejecting the claims that information is physical provides a better basis for understanding the fertile relationship between information theory and physics.
دانشگاه پیتسبرگ
http://philsci-archive.pitt.edu/12973/1/beholder.pdf
فیزیکدان ها پیشنهاد میکنند که اطلاعات مادی نمیباشند بلکه بنیادی تر از ماده و انرژی و فضا و زمان هستند
Physics suggests information is more fundamental than matter, energy, space and time
نیو ساینتیست
https://www.newscientist.com/article/mg23431191-500-knowledge-is-information-the-only-thing-that-exists/