آیا علم خدا را رد کرده است؟ محدود علم تا چه حد است؟ متاسفانه بیخدایان بیسواد مدام ادعا میکنند که علم، خدا رو از میان برده است. در این پست غلط بودن این ادعا را نشان میدهیم.....
 علم و رد خدا
دین و علم: تفاوت آشتی پذیر
با اعتراض تعداد کمی از دینداران با مفاهیم علمی از جمله بیگ بنگ و تکامل در مدارس دولتی و در طرف مقابل اعلامیه های ضد مذهبی از تعداد کوچکی از دانشمندان ، گاهی اوقات به نظر میرسد که دین و علم در حال جنگ هستند.رسانه های خبری نیر بعضی اوقات گزارشاتی مبنی بر جنگ لفظی بعضی از  روحانیان و دانشمندان پرخش میکنند. اما آیا این تضادها میتوانند بعنوان اختلاف عمیق بین دین و علم در نظر گرفته شود؟ پاسخ این سوال خیر است زیرا چنین درگیری هایی بسیار کمتر از مواردی است که دین و علم با هم هماهنگ هستند و یا در حال کمک به یکدیگر هستند
در واقع بسیار از مردم مذهبی و دارای سطح بالایی ازمدارج علمی هیچگونه تضادی بین علم و دین نمیبینند. به سادگی میتوان گفت که دین و علم با دو حوزه مختلف از تجربیات انسانی سروکار دارند. علم به بررسی جهان طبیعی و دین به بررسی جهان فرا طبیعی میپردازد و از این جهت میتوانند مکمل هم باشند. بسیاری از سازمان های مذهبی اعلام کرده اند که نظریات علمی همانند فرگشت هیچگونه تضادی با دکترین دیدگاه دینی ندارد.
یکی از بزرگترین تراژدی هایی که در زمان ما ایجاد شده است این است که علم و دین با هم سر جنگ دارند. فرانسیس کالینز
One of the greatest tragedies of our time is this impression that has been created that science and religion have be at war . francis collins
بر خلاق کلیشه های رواج یافته قطعا اینچنین نیست که برای تبدیل شدن به یک دانشمند باید یک آتئیست بود. بر اساس نظر سنجی که در سال 2005 از بالاترین دانشگاه های جهان انجام شد مشخص شد که 48 درصد از دانشمندان بشدت مذهبی هستند و 75 درصد از دانشمندان باور داتشند که ادیان حقایق مهمی را به بشریت عرضه داشتند . بسیاری از دانشمندان مانند فرانسیس کالینز،  مدیر موسسه ملی ژنوم انسانی ، و جرج کوین ، ستاره شناس و کشیش، بر این باورند که با رضایتمندی تمام با یک لنز علمی و ایمان شخصی به جهان نگاه میکنند.
این نشان میدهند که دین و علم با هم در تعارض نیستند اگر چه این دو با دو حوزه مختلف وجودی ( طبیعت و فراطبیعت) سروکار دارند. اما اختلافات وقتی پدید می آیند که علم و دین از حوزه مشخص خود تجاوز کنند و در حوزه دیگری وارد شوند. برای مثال وقتی دین ادعای یقیتی در مورد جهان طبیعی عرضه میکند ( مثلا این تفسیر  تحت الفظی از کتاب مقدس که جهان در شش روز آفریده شده است) در این موقع بین علم و دین تضاد رخ میدهد
اگر چه بعضی از این اختلاف در رسانه ها به چاپ میرسند و در صدر اخبار گفته میشوند، اما این مهم است که به یاد داشته باشید در پشت صحنه و خارج از کانون توجهات بسیاری ار دیدگاه های علمی و دینی وجود دارد که به هیچ وجه با هم در تضاد نیستند.تعداد بسیار زیادی از دانشمندان وجود دارند که با ایمان و مذهبی هستند و تعداد بیشتری از مردم بر اساس مشاهدات علمی و دیدگاه دینی دینی به جهان نگاه میکنند. پذیرش نگرش علمی نیازی به کنار گذاشتن ایمان دینی ندارد
دانشگاه برکلی _ سومین دانشگاه برتر جهانی
http://undsci.berkeley.edu/article/0_0_0/science_religion
تصورات غلط درباره علم: الف) علم با وجود خدا در تضاد است!! ب) دانشمندان آتئیست هستند!!
 Science contradicts the existence of God ... Scientists are atheists
دانشگاه برکلی
http://undsci.berkeley.edu/teaching/misconceptions.php
علم نمیتواند قضاوت اخلاقی انجام دهد
Science doesn't make moral judgments
علم نمیتواند در مورد فراتر از طبیعت نتیجه گیری و قضاوت کند
Science doesn't draw conclusions about supernatural explanations
آیا خدا وجود دارد؟ آیا موجودات فراطبیعی در سرنوشت انسان دخالت میکنند؟ این سوالات گرچه مهم است اما علم نمیتواند در پاسخ به آنها به شما کمک کند. سوالاتی که با توضیحاتی فراطبیعی سروکار دارند و با توجه به ماهیتشان فراتر از طبیعت هستند، از این رو خارج از قلمرویی هستند که علم میتواند آنها را مطالعه کند. برای بسیاری از مردم این سوالات موضوعاتی هستند که با ایمان و معنویت شخصی به آنها پاسخ میدهند
Do gods exist? Do supernatural entities intervene in human affairs? These questions may be important, but science won't help you answer them. Questions that deal with supernatural explanations are, by definition, beyond the realm of nature — and hence, also beyond the realm of what can be studied by science. For many, such questions are matters of personal faith and spirituality.
دانشگاه برکلی
http://undsci.berkeley.edu/article/0_0_0/whatisscience_12

علم و دین میتوااند یک دیالوگ صحیح و مفید با هم داشته باشند
Religion and science can have a true dialogue
نیچر
http://www.nature.com/news/religion-and-science-can-have-a-true-dialogue-1.20627
یک فرد میتواند هم یک دانشمند خلاق باشد و هم به طراحی الهی اعتقاد داشته باشد . در واقع انگیزه بسیاری از تحقیقات علمی ، پرده برداشتن از اسرار حکمت الهی در آفرینش جهان بوده است.
 an individual can be both a creative scientist and a believer in divine design—that indeed the very motivation for scientific research can derive from a desire to trace God’s handiwork.
بخشی از کتاب جهان الهی _ چاپ شده در انتشارات دانشگاه هاروارد
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674023703
این کاملا امکان پذیر است که باورهای دینی با تحقیقات علمی و اجتماعی در تطابق کامل باشد. بر همین اساس تاریخدانان در حوزه ادیان بر این باورند که تحقیقات علمی هیچ الزامی مبنی بر پذیرس آتئیسم ندارد
 It is entirely possible that religious claims consistent with the empirical findings of the natural and social sciences might be true. Therefore historians of religion not only need not assume that atheism is true in their research
ژورنال وایلی
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2303.2008.00472.x/full