سایت علمی Science Focus در 22 نوامبر 2016 رسما اعلام کرد:
1: هیچ شاهد علمی برای فرگشت داروینی وجود ندارد( کوچکترین شاهدی وجود ندارد که از فرگشت داروینی حمایت کند)
2: ژن خودخواه( که ریچارد داوکینز به شدت روی آن تاکید داشت) نه تنها مبتنی بر هیچ شاهد علمی نیست بلکه مبتنی بر مدل‌های بازی گونه‌ی ساده‌ای است که از اقتصاد سال 1940 قرض گرفته شده است. نه تنها هیچ شاهد علمی برای ژن خودخواه وجود ندارد بلکه اکنون دیگر تاریخ مصرفش تمام شده است.....
   نقد تکامل داروین
در این خبر که  در  سایت علمی Science Focus  منتشر شده است گفته شده که تمام ارکان‌های نئوداروینیسم( فرگشت داروینی که هم اکنون در جهان تدریس میشود) از جمله جهش‌های ژنی تصادفی را ذکر کرده و در نهایت اعلام میکند کوچک‌ترین شاهدی وجود ندارد که از فرگشت داروینی حمایت کند. عین جمله‌ای که Science Focus آورده است را به همراه ترجمه می آوریم:

No observational or experimental evidence supports the evolution of a new species by this NeoDarwinian mechanism.
ترجمه: هیچ شاهد قابل مشاهده یا قابل آزمایشی وجود ندارد که فرگشت یک گونه‌ی جدید(از جانداران) به وسیله‌ی مکانیزم نئوداروینی را حمایت کند.

اکنون تقریبا دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که فرگشت داروینی که مبتنی بر "جهش های ژنی تصادفی" است به هیچ وجه قادر به توضیح شکل‌گیری گونه‌های مختلف جانداران نیست و همان‌گونه که سایت علمی Science Focus اعلام کرد, هیچ شاهد قابل مشاهده یا قابل آزمایشی وجود ندارد که فرگشت یک گونه‌ی جدید(از جانداران) به وسیله‌ی مکانیزم نئوداروینی را حمایت کند. داروینسیم( که شکل‌گیری جانداران را مبتنی بر جهش‌های ژنی تصادفی میداند) اکنون در آستانه‌ی پیوستن به زباله‌دان تاریخ است.

لینک Science Focus که  اعلام کرد که هیچ شاهد علمی از داروینیسم حمایت نمیکند و داروینیسم دیگر کارآمد نیست
http://www.sciencefocus.com/article/nature/it-time-drop-darwinism